Vacatures: Lid Raad van Commissarissen

FUNCTIEPROFIEL: LOKALE DOELGROEPEN EN LEEFBAARHEID


Woningstichting Simpelveld

Woningstichting Simpelveld is een sociaal bewogen woningcorporatie in Simpelveld en Bocholtz. Met ongeveer 1300 verhuureenheden speelt de corporatie een belangrijke rol op de lokale woningmarkt. De organisatie verzorgt huisvesting voor huurders met een zwakkere positie op de woningmarkt. De corporatie heeft korte lijnen met de gemeente en maatschappwlijke organisaties in Simpelveld en Bocholtz. Op alle niveaus binnen de organisatie bestaat een grote betrokkenheid bij de lokale opgave.

Ontwikkelingen

De nieuwe Woningwet heeft de wet- en regelgeving bij woningcorporaties fors aangescherpt. Huurders en gemeente hebben meer invloed gekregen op het beleid en de uitvoering van de activiteiten van de corporatie en de externe toezichthouder heeft een dominantere positie gekregen. Dat stelt zware eisen aan het intern toezicht. De uitdagingen als gevolg van deze ontwikkelingen zijn met verve opgepakt en de organistatie ligt goed op koers. 

Governance

De directeur-bestuurder draagt statutair de bestuurlijke verantwoordelijkheid. De Raad van Comissarissen, thans bestaande uit vier leden, beoordeelt de kwaliteit van het bestuur en treedt op als sparringspartner. De Raad is primair verantwoordelijk voor het toezicht op de volkshuisvestelijke prestatie, de continuiteit van de woningstichting, de kwaliteit van de dienstverlening, de financiele prestaties, het bestuur en de verantwoording die wordt afgelegd. De Raad bewaakt de governancestructuur en ziet erop toe dat de interne beheersing adequaat is opgezet en functioneert. Hiertoe kan de Raad gevraagd en ongevraagd adviseren. 

Het toezicht geschiedt vanuit een onafhankelijke opstelling en vindt niet alleen achteraf plaats, maar heeft ook een anticiperend karakter. De Raad van Commissarissen komt regulier zes keer per jaar bijeen. Tijdens de vergaderingen bespreekt de Raad het ondernemingsplan, het strategisch voorraadbeleid, het risicomanagement, de begroting en jaarrekening, investeringsvoorstellen, kwartaalrapportages en worden strategische ontwikkelingen besproken. De Raad vergadert doorgaans in aanwezigheid van de bestuurder. De Raad betracht optimale transparantie in denken en doen, in lijn met de nieuwe Woningwet. 

De Raad van Commissarissen is een collegiaal werkende raad en kent een audit- en remuneratiecommissie. Beide commissies bestaan uit een voorzitter en een lid. De Raad onderschrijft en hanteert vanzelfsprekend de Governancecode Woningcorporatie.

De woningstichting zoekt een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Als gevolg van het verstrijken van de zittingstermijn van een lid is de Raad van Comissarissen op zoek naar een nieuw lid. Wij zoeken een nieuwe collega voor het aandachtsveld lokale doelgroepen en leefbaarheid. Dit aandachtsveld richt zich met name op de lokale gemeenschap en meer specifiek op de taken die de corporatie dient op te pakken in relatie tot haar doelgroepen en de leefbaarheid. Tot de portefeuille behoort naast het signaleren van ontwikkelingen onder de bevolking van het werkgebied, het bewaken van spelregels in de omgang van de corporatie met de bewoners.
Gevraagd wordt:

  • Kennis en inzicht in sociale processen
  • Kennis van de actuele ontwikkelingen binnen het politiek-maatschappelijke en volkshuisvestelijke krachtenveld.
  • Een brede maatschappelijke belangstelling en bij voorkeur een verankering in de lokale gemeenschap. 
  • Affiniteit met leefbaarheidsvraagstukken
  • Gevoel voor verhoudingen tussen partijen

Honerering

De vergoeding voor leden van de Raad van Commissarissen bedraagt € 7.590,- per jaar. 

Fit en proper test

Sinds 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen van leden van de Raad van Commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets uit op de geschiktheid en betrouwbaarheid van de beoogde kandidaat. Tevens dient een Verklaring Omtrent het Gedrag te worden overlegd. De Woningwet bepaalt dat een lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar, en eenmaal voor een periode van ten hoogste vier jaar kan worden herbenoemd.

Procedure

Belangstellenden kunnen hun interesse voor 25 maart 2019 a.s. kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief een actueel cv) te sturen aan vacature.rvc@wssimpelveld.nl onder vermelding van Vacature Raad van Commissarissen.