Nieuwe privacy wet

Tot voor kort was de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat er vanaf die datum één privacywet geldt in de volledige Europese Unie (EU). De kern van de nieuwe Europese wetgeving is dat Europese burgers meer controle krijgen over de eigen persoonsgegevens. Burgers hebben het recht om te weten wat er met hun gegevens wordt gedaan. Organisaties dienen dat in kaart te brengen, er transparant over te zijn en de burger te faciliteren in het uitoefenen van haar rechten.

Ook Woningstichting Simpelveld verwerkt diverse persoonsgegevens om haar werkzaamheden op een juiste wijze te kunnen uitvoeren of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De afgelopen maand hebben wij hard gewerkt om alle verwerking in beeld te brengen en te ordenen in een 'verwerkingsregister'. Daarnaast hebben wij het privacybeleid, Privacystatement, en de cookieverklaring herschreven. Beide documenten zijn hier ter inzage:

Elke betrokkene heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming, overdracht en het recht op verzet ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens. Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar info@wssimpelveld.nl of bellen met 045-5441727.