Governance

Good governance ofwel een verantwoorde toezichtstructuur, is voor Woningstichting Simpelveld een belangrijk uitgangspunt van beleid en leidraad voor het inrichten van de bestuurlijke organi­satie.

Organisatie
De organisatie van Woningstichting Simpelveld is die van een stichting met een tweelagenstructuur. Het bestuur wordt gevormd door de directeur-bestuurder, de heer B. Wouters. De bevoegdheden van de directeur-bestuurder zijn vastgelegd in een bestuursreglement. Het toezicht wordt uitgevoerd door een intern toezichthoudend orgaan,  de Raad van Commissarissen (RvC), welke bestaat uit de volgende personen:

  • Mr. J.M.G.A. Sengers (1951), voorzitter; aftredend per 01-11-2021
  • M.F.L. Bröcheler (1971), lid; aftredend per 01-11-2021
  • J.H.H. Damen (1954), lid; herkiesbaar per 01-11-2021
  • C.P.J. Janssen (1973), lid; herkiesbaar per 27-08-2023

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de woningcorporatie en de met haar verbonden ondernemingen en staat tevens het bestuur met raad terzijde. In het reglement van de Raad van Commissarissen zijn de taken en werkwijze van de RvC beschreven. Bestuur en RvC hebben een visie op besturen en toezicht houden, waarbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen. Voor de individuele leden van de RvC is een profielschets opgesteld. De RvC heeft een auditcommissie (reglement auditcommissie) en selectie- en remuneratiecommissie (reglement selectie- en remuneratiecommissie) uit haar midden benoemd.

Governance
Woningstichting Simpelveld conformeert zich aan de “Governancecode Woningcorporaties 2020”. Deze code geeft richting aan de wijze waarop bestuur en RvC functioneren en de wijze waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten. De code kent de volgende vijf principes:

Principe 1:        Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen
                         bij de maatschappelijke opdracht.
Principe 2:        Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af.
Principe 3:        Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak.
Principe 4:        Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen.
Principe 5:        Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan hun activiteiten.

Statuten Woningstichting Simpelveld

Integriteitscode & klokkeluidersregeling
De laatste jaren staat de verantwoording van maatschappelijke ondernemingen in toenemende mate in de belangstelling. Met name de transparantie van beleid en de integriteit van de organisatie krijgen steeds meer aandacht.

De kern van integriteit is het hebben van een goed geweten. De integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens Woningstichting Simpelveld. Het doel van deze integriteitscode is om de directeur-bestuurder, de Raad van Commissarissen en de medewerkers houvast te bieden met een aantal gedragsregels. De gewenste integriteit is niet de optelsom van de verschillende gedragsregels, maar een grondhouding, een kwaliteit die geldt op alle momenten dat er contact is met klanten, collega's of overige relaties. Tevens wordt verwacht dat iedere medewerker melding maakt van het vermoeden van een misstand of integriteitsschending. Ook dat staat allemaal beschreven in de "Integriteitscode en regeling omgaan met melden vermoeden misstand of integriteitsschending".    

Een aanvulling op de integriteitscode van Woningstichting Simpelveld is de gedragscode voor het omgaan met elektronische media. Deze gedragscode gaat in op voorschriften die specifiek gelden voor het omgaan met elektronische media.

Visitatie
Een belangrijk instrument bij de regulering en het toezicht in de sociale huursector is de zogenaamde visitatie. Volgens de governancecode is iedere woningcorporatie verplicht om een keer per vier jaar een visitatie te laten uitvoeren. Ook Woningstichting Simpelveld heeft zich laten visiteren. Een onafhankelijk en gecertificeerd visitatiebureau heeft onderzocht hoe wij hebben gepresteerd op verschillende onderdelen. Met de resultaten van de visitatie leggen wij verantwoording af aan onze stakeholders en geven wij inzicht aan onze omgeving over ons maatschappelijk functioneren.

De commissie komt tot de conclusie dat Woningstichting Simpelveld gemiddeld op alle (hoofd)prestatievelden goed presteert. Wij hebben dan ook op alle onderdelen ruim een voldoende gescoord. Het visitatierapport is openbaar. Wilt u het volledige visitatierapport lezen? Dan kunt u hier het visitatierapport downloaden.